Benign cellular myxoma

Image Modality: 
MRI
Tumor Type: 
Soft tissue tumors
Benign/Malignant: 
Benign
Body Region: 
soft tissue